Župy 2015 – O projekte

Samosprávne kraje  (župy) hospodária každoročne spolu s viac ako miliardou eur , čo je 185 eur na každého obyvateľa Slovenska. Sú zodpovedné za kvalitu regionálnych ciest, krajských škôl, sociálnych, kultúrnych a zdravotníckych zariadení.  Naše hodnotenie ukazuje, či sú župy pri rozhodovaní o peniazoch transparentné a nakoľko sú otvorené spolupráci a kontrole občanov.

Otvorená samospráva 2015 je prieskumom transparentnosti slovenských samosprávnych krajov (žúp).  Skúma dostupnosť a zverejňovanie informácií a zavedené protikorupčné mechanizmy v 11 oblastiach na stupnici od 0 (najmenej transparentná samospráva) po 100 (ideálna samospráva).

Prieskum odhaľuje silné aj slabé stránky slovenských žúp a ponúka praktické kroky ako nedostatky napraviť.

Rebríček je založený na hodnotení poskytovania informácií župami na ich weboch, cez infožiadosti, ako aj v rozsahu nimi zavedených protikorupčných mechanizmov. Zber dát prebiehal počas júla až októbra 2015.

VIAC O PROJEKTE

Hodnotenie Transparency International Slovensko (Transparency) Otvorená samospráva 2015, ktoré zobrazuje úroveň transparentnosti, obsah a množstvo poskytovaných informácií, kvalitu protikorupčných mechanizmov a otvorenosť  v informovaní v 8 župách, vychádza z niekoľkých zdrojov dát:

  • Kvality informovanosti cez webové stránky samospráv (váha 64,2%)
  • Odpovedí samospráv zaslaných na základe žiadostí Transparency podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (váha 18,4%)
  • Odpovedí samospráv zaslaných na základe štyroch žiadostí poslaných spolupracovníkmi Transparency podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (váha 7,3%)
  • Dáta z tender.sme.sk (váha 3,1%)
  • Dáta z župných periodík (3,6%)
  • Dáta z facebookových profilov (1,0%)
  • Odpovede hlavného kontrolóra na podnet (1,8%)
  • Odpovede župana na žiadosť (0,5%)

HODNOTENÉ OBLASTI

Transparency vybrala 11 oblastí, ktoré zahŕňajú predovšetkým pôsobnosť samosprávnych krajov  vyplývajúce zo zákona (napr. nakladanie s verejným majetkom), a tiež politiky, ktoré by podľa Transparency mali mať miestne samosprávy oficiálne upravené (napr. politika etiky a etický kódex).

Najväčšiu váhu má prístup k informáciám a financie a obstarávanie, ktoré spolu tvoria viac ako polovicu možných bodov. Bližšie informácie o jednotlivých oblastiach a politikách vrátane otázok sú vysvetlené na ich podstránkach.

Vo väčšine otázky odrážajú existenciu určitého nástroja transparentnosti (napr. používate elektronické aukcie? Áno/Nie), teda sú založené na verejne dostupných, ľahko merateľných a objektívne overiteľných dátach.

Maximálny počet bodov za všetky oblasti, ktorý mohla samospráva získať bol 193b (100%). Všetky otázky a bodovanie sú dostupné na tomto odkaze.

POLITIKA

VÁHA v %

Prístup k informáciám

25,9

Financie a obstarávanie

24,4

Etika a konflikt záujmov

9,6

Predaj a prenájom majetku

7,8

Personálna politika

6,2

Podniky VÚC

6,2

Účasť verejnosti na rozhodovaní

6,2

Mediálna politika

4,7

Dotácie a granty

3,9

Sociálne zariadenia

3,1

Dopravná politika

2,1

ZNÁMKY A STUPNICA

Celkové hodnotenie jednotlivých žúp je uvedené v percentách od 0 do 100%.  Pri hodnotení sú zobrazené nielen percentuálne hodnoty za celú samosprávu, ale tiež percentuálne vyjadrenie získaných bodov za jednotlivú politiku. Hodnotenie okrem týchto percentuálnych hodnôt poskytuje pre lepšie zorientovanie sa a porovnanie tiež známky. Tie boli prideľované podľa nasledovnej stupnice:

Známka

  %

A+

80-100

A

75-79

A-

70-74

B+

65-69

B

60-64

B-

55-59

C+

50-54

C

45-49

C-

40-44

D+

35-39

D

30-34

D-

25-29

E+

20-24

E

15-19

E-

10-14

F

0-9

Rebríček Otvorená samospráva 2015 je len prvotným ukazovateľom otvorenosti samosprávy. Čím vyššie je župa v rebríčku umiestnená, tým je v nej podľa Transparency menší priestor pre korupciu a netransparentnosť. V žiadnom prípade sa však vysoko otvorená župa nedá označiť za nekorupčnú, a naopak. Dobré formálne pravidlá spravidla vedú k nižšej korupcii, ale určite jej menší rozsah negarantujú.

Pre komplexnejší obraz  o transparentnosti ponúka Transparency samosprávam detailný audit podľa projektu Transparentné mesto, ktorého sa už zúčastnili mestá Martin, Prievidza, Žiar nad Hronom, Banská Bystrica, MČ Bratislava-Ružinov a Žilinská župa.

POZNÁMKA AUTOROV

Pre samosprávy, ich volených a nevolených zástupcov a zamestnancov, by malo hodnotenie samospráv Otvorená samospráva 2015 slúžiť ako motivácia a zároveň ocenenie ich práce a snahy. Aj to je totiž spôsob, akým sa dá podporovať rozvoj v miestnej samospráve vrátane prílevu investícií a zlepšovania kvality života jej obyvateľov.

Transparency zopakovala toto hodnotenie po dvoch rokoch od zverejnenia hodnotenia Otvorená samospráva 2013. Prieskum opäť plánujeme robiť aj v budúcnosti.

POĎAKOVANIE

Partnerom projektu Otvorená samospráva 2015 je spoločnosť Datalan. Rebríček je súčasťou projektu Kampaň za zachovanie silného infozákona, ktorý bol podporený z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia Ekopolis. Ďakujeme za podporu!

Takisto ďakujeme za pomoc pri zbere a analýze dát kolegom Samuelovi Spáčovi, Kataríne Klingovej a Martinovi Turčekovi.

Ak sa Vám tento projekt páči, prosím zvážte podporu Transparency alebo konkrétneho projektu. Oceníme však aj podporu prostredníctvom šírenia odkazu na túto stránku a pridaním sa k naším fanúšikom na Facebooku.

AUTORI TECHNICKÉHO RIEŠENIA

Spracovanie dát, úpravu grafického dizajnu a implementáciu redakčného systému pre projekt Otvorená samospráva 2015 zabezpečila spoločnosť MJCH.

KONTAKT

Michal Piško pisko@transparency.sk
Martin Kollárik kollarik@transparency.sk
Gabriel Šípoš sipos@transparency.sk


Leave a Reply