Firmy 2012 – O projekte

O PROJEKTE

Štátne a mestské firmy hospodária každoročne s majetkom štátu a samospráv v hodnotách, ktoré sa dajú rádovo počítať v miliardach eur. Sú zodpovedné za spravovanie oblastí kľúčových pre chod celej krajiny, ako napríklad doprava, infraštruktúra, prenosové sústavy, či zdravotné poistenie.

V tomto hodnotení sme sa snažili zistiť, nakoľko sú tieto štátne a mestské spoločnosti transparentné pri vykazovaní ich hospodárskych výsledkov a ich kontrole samotnými občanmi. Pozreli sme sa aj na zahraničné štátne firmy, aby sme vedeli porovnať situáciu vo zverejňovaní doma a v zahraničí.

Projekt Transparentné štátne firmy (2012) teda skúma transparentnosť spoločností, ktorých stopercentným vlastníkom je štát alebo samosprávy. Prieskum sa zameriava na hodnotenie transparentnosti firiem v šiestich dôležitých oblastiach: I. Hospodárske ukazovatele, II. Komunikácia, zverejňovanie, III. Obstarávanie, IV. Personalistika, V. Etika a VI. Dotácie, charita. Firmy boli hodnotené na základe ich otvorenosti v týchto oblastiach, pričom firma, ktorá zverejňuje všetky požadované informácie mohla získať maximálny počet bodov, teda 100 a firma, ktorá nezverejňuje žiadne informácie by získala 0 bodov.

Prieskum odhaľuje oblasti, v ktorých so zverejňovaním informácií nie sú väčšie problémy a zároveň poukazuje aj na oblasti zverejňovania, v ktorých sú medzi firmami veľké rozdiely a existuje v nich priestor na zlepšenie. Hodnotenie oblastí sa uskutočnilo na základe zozbierania informácií, ktoré jednotlivé spoločnosti poskytujú priamo na ich webových stránkach a informácií, ktoré boli spoločnosti ochotné poskytnúť na základe žiadostí podľa infozákona. Hodnotenie firiem sa uskutočnilo v počas mája a júna 2012.

VIAC O METODOLÓGII

Hodnotenie Transparency International Slovensko (Transparency) Transparentné štátne firmy (2012), ktoré zobrazuje úroveň transparentnosti, obsah a množstvo poskytovaných informácií, kvalitu protikorupčných mechanizmov a otvorenosť  v informovaní v 60 spoločnostiach, z toho v 45 slovenských (30 štátnych, 15 mestských), 6 českých  a 9 zahraničných firmách. Dáta pre hodnotenie sme získavali na základe:

  • Informácií poskytovaných na webových stránkach spoločností (váha 48%)
  • Odpovedí samospráv zaslaných na základe žiadostí Transparency podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (váha 15%)
  • Odpovedí samospráv zaslaných na základe žiadostí poslaných spolupracovníkmi Transparency podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (ďalej len „infozákon“) (váha 10%)
  • Údajov o verejných obstarávaniach z portálu tender.sme.sk (váha 15%)
  • Ankety medzi novinármi (váha 7%)
  • Údajov z webovej stránky Úradu pre verejné obstarávanie (váha 5%)

HODNOTENÉ OBLASTI

Transparency vybrala 6 oblastí, ktoré zahŕňajú predovšetkým povinnosti poskytovania informácií vyplývajúce zo zákona (napr. nakladanie s verejným majetkom), a tiež politík, ktoré by podľa Transparency mali mať štátne a mestské podniky oficiálne upravené  ako napríklad politika etiky voči zamestnancom, poskytovanie grantov a dotácií alebo personálna politika.

Najväčšiu váhu pri našom hodnotení mala oblasť zverejňovania hospodárskych ukazovateľov, oblasť obstarávania a oblasť komunikácie a zverejňovania povinných informácií ako napríklad uzavretých zmlúv, ktoré spolu tvoria asi 80% možných získaných bodov.

Vo väčšine prípadov otázky odrážajú existenciu určitého nástroja transparentnosti (napr. používate elektronické aukcie? Áno/Nie), teda sú založené na verejne dostupných, ľahko merateľných a objektívne overiteľných dátach.

Maximálny počet bodov za všetky oblasti, ktorý mohla samospráva získať bol 100. Všetky otázky a bodovanie sú dostupné na tomto odkaze.

POLITIKA

VÁHA v %

Hospodárske ukazovatele

36,0

Komunikácia, zverejňovanie

21,0

Obstarávanie

25,0

Personalistika

5,0

Etika

8,0

Dotácie, charita

5,0

ZNÁMKY A STUPNICA

 

Celkové hodnotenie jednotlivých spoločností je uvedené v percentách od 0 do 100%.  V rebríčku sú zobrazené nielen percentuálne hodnoty za celkové hodnotenie spoločnosti, ale tiež percentuálne vyjadrenie získaných bodov za jednotlivé politiky. Rebríček okrem týchto percentuálnych hodnôt poskytuje pre lepšie zorientovanie sa a porovnanie tiež známky. Tie boli prideľované podľa nasledovnej stupnice:

Známka

  %

A+

80-100

A

75-79

A-

70-74

B+

65-69

B

60-64

B-

55-59

C+

50-54

C

45-49

C-

40-44

D+

35-39

D

30-34

D-

25-29

E+

20-24

E

15-19

E-

10-14

F

0-9

 

Rebríček Transparentné štátne firmy (2012) je len prvotným ukazovateľom otvorenosti spoločností. Čím vyššie je spoločnosť v rebríčku umiestnená, tým je v nej podľa Transparency menší priestor pre korupciu a netransparentnosť. V žiadnom prípade sa však vysoko otvorená firma nedá označiť za nekorupčnú, a naopak. Dobré formálne pravidlá spravidla vedú k nižšej korupcii, ale  na 100% jej menší rozsah negarantujú.

POZNÁMKA AUTOROV

Pre štátne a mestské spoločnosti by malo toto hodnotenie Transparency International slúžiť ako vzájomné porovnanie medzi firmami doma i v iných krajinách a inšpirovať sa najlepšími príkladmi. V neposlednom rade má toto hodnotenie slúžiť ako motivácia, ocenenie a povzbudenie k pokračovaniu v dobre odvedenej práci a snahe.

Transparency plánuje prieskum pravidelne opakovať.

POĎAKOVANIE

Partnerom projektu Transparentné štátne firmy (2012) je Open Society Institute,  Ak sa Vám tento projekt páči, prosím podporte nás finančne alebo šírením odkazu na túto stránku, alebo sa staňte naším fanúšikom na Facebooku.

 

AUTORI TECHNICKÉHO RIEŠENIA

Aplikáciu je založená na pôvodnom projekte Otvorená samospráva 2010, ktorú programovali buckle up (web a grafický dizajn). Spracovanie dát, úpravu grafického dizajnu a implementáciu redakčného systému pre projekt Transparentné štátne firmy (2012) zabezpečila spoločnosť MJCH.

 

KONTAKT

Ľuba Riapošová riaposova@transparency.sk
Gabriel Šípoš sipos@transparency.sk

 

 

 

Leave a Reply