Mesta 2012- O projekte

Hodnotenie Transparency International Slovensko (TIS) Otvorená samospráva 2012, ktoré zobrazuje úroveň transparentnosti, obsah a množstvo poskytovaných informácií, kvalitu protikorupčných mechanizmov a otvorenosť v informovaní u počtom obyvateľov 100 najväčších miestnych samospráv, vychádza zo štyroch zdrojov dát:

  • Kvality informovanosti cez webové stránky samospráv (váha 57%)
  • Odpovedí samospráv zaslaných na základe žiadostí TIS podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (váha 22,5%)
  • Odpovedí samospráv zaslaných na základe neoficiálnych – súkromných žiadostí podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (váha 17,5%)
  • Informácie získane z databázy Úradu pre verejné obstarávanie 3%

HODNOTENÉ OBLASTI

TIS vybrala 11 oblastí a 111 indikátorov, ktoré zahŕňajú predovšetkým právomoci miestnych samospráv vyplývajúce zo zákona (napr. predaj a prenájom majetku), a tiež politiky, ktoré by podľa TIS mali mať miestne samosprávy oficiálne upravené (napr. etika a konflikt záujmov). Najväčšiu váhu má prístup k informáciám, podiel verejnosti na rozhodovaní v samospráve a verejné obstarávanie. Bližšie informácie o jednotlivých oblastiach a politikách vrátane otázok sú vysvetlené na ich podstránkach. Vo väčšine otázky odrážajú existenciu určitého nástroja transparentnosti (napr. používate elektronické aukcie aj pri predajoch? Áno/Nie), teda sú založené na verejne dostupných, ľahko merateľných a objektívne overiteľných dátach. Maximálny počet bodov za všetky oblasti, ktorý mohla samospráva získať bol 100. Všetky otázky a bodovanie je možné stiahnuť.

Hodnotenie prebiehalo v období september až november 2012.

Oblasť

Váha v %

I. Prístup k informáciám 20
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní 15
III. Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb 11
IV. Predaj a prenájom majetku 10
V. Rozpočet 10
VI. Dotácie a granty 7
VII. Byty a sociálne zariadenia 7
VIII. Personálna politika 5
IX. Etika a konflikt záujmov 6
X. Územné plánovanie a stavebný úrad 5
XI. Obecné podniky a investície 4
SPOLU 100

ZNÁMKY A STUPNICA

Celkové hodnotenie jednotlivých samospráv je uvedené v percentách od 0 do 100%. Pri hodnotení sú zobrazené nielen percentuálne hodnoty za celú samosprávu, ale tiež percentuálne vyjadrenie získaných bodov za jednotlivú politiku (oblasť). Hodnotenie okrem týchto percentuálnych hodnôt poskytuje pre lepšie zorientovanie sa a porovnanie tiež známky. Tie boli prideľované podľa nasledovnej stupnice:

Známka

%

A+ 80-100
A 75-79
A- 70-74
B+ 65-69
B 60-64
B- 55-59
C+ 50-54
C 45-49
C- 40-44
D+ 35-39
D 30-34
D- 25-29
E+ 20-24
E 15-19
E- 10-14
F 0-9

Rebríček Otvorená samospráva 2012 je len prvotným ukazovateľom otvorenosti samosprávy. Čím vyššie je mesto v rebríčku umiestnené, tým podľa TIS obec vytvára menší priestor pre korupciu a netransparentnosť. V žiadnom prípade sa však vysoko otvorená samospráva nedá označiť za nekorupčnú, a naopak. Dobré formálne pravidlá spravidla vedú k nižšej korupcii, ale určite jej menší rozsah negarantujú. Na komplexnejší obraz o transparentnosti TIS ponúka samosprávam osobitný audit samosprávy v projekte Transparentné mesto, ktorého sa už zúčastnilo mesto Martin, Žiar nad Hronom, Bratislava-Ružinov, a Prievidza.

Hodnotenie Otvorená samospráva 2012 nadväzuje na prvé komplexné hodnotenie z roku 2010. Transparency International sa pokúsila tohtoročný rebríček ešte spresniť a zdokonaliť, napríklad aj férovejším prerozdelením bodov samosprávam, ktoré nemajú zriadené napr. mestské rady, nevlastnia byty alebo mestské podniky.

POĎAKOVANIE

Partnermi projektu Otvorená samospráva 2012 sú UNDP, Embassy of the United States, a Open Society Institute . Za spoluprácu na hodnotení územných plánov samospráv ďakujeme organizácii UzemnePlany.sk.

Ak sa Vám tento projekt páči, prosím podporte nás finančne alebo šírením odkazu na túto stránku, alebo sa staňte naším fanušíkom na Facebooku.

Poznámka autorov projektu a hodnotenia

Pre samosprávy, ich volených a nevolených zástupcov a zamestnancov, by malo hodnotenie samospráv Otvorená samospráva 2012 slúžiť ako motivácia a zároveň ocenenie ich práce a snahy správať sa otvorene a poskytovať svojim občanom kvalitné informácie. Aj to je totiž spôsob, akým sa dá podporovať rozvoj v miestnej samospráve vrátane prílevu investícií a zlepšovania kvality života jej obyvateľov.

TIS plánuje aj naďalej zverejňovať podobné hodnotenie opakovane.

Kontakt:
Tomáš Jacko jacko@transparency.sk
Gabriel Šípoš sipos@transparency.sk

Logo projektu

Leave a Reply