Firmy 2015 – F.A.Q.

Čo sú Transparentné verejné firmy (2015)?

Meria rebríček korupciu?

Ktoré oblasti boli hodnotené a ako boli zohľadnené?

Prečo tieto otázky?

Ako prebiehalo hodnotenie?

Aké staré sú údaje?

Ako funguje stupnica známok?

Sú všetky údaje správne?

Čo urobiť, aby sa spoločnosť posunula v rebríčku vyššie.

Som predstaviteľ spoločnosti a poskytnuté informácie sa medzi časom aktualizovali.

Dajú sa aplikovať kritéria z rebríčka aj na iné spoločnosti?

Páči sa mi projekt, ako môžem pomôcť?

Kto sú autori projektu?

 

Čo sú Transparentné verejné firmy (2015)?

Transparentné verejné firmy (2015) sú prieskumom transparentnosti slovenských a zahraničných spoločností, ktoré sú v stopercentnom vlastníctve štátu alebo samospráv. Rebríček skúma dostupnosť a zverejňovanie informácií a zavedené protikorupčné mechanizmy v 6 oblastiach na stupnici od 0 (najmenej transparentná spoločnosť) po 100 (ideálna spoločnosť).

Prieskum odhaľuje silné aj slabé stránky zverejňovania informácií slovenskými a zahraničnými spoločnosťami a ponúka praktické odporúčania ako nedostatky napraviť.

 

Meria rebríček korupciu?

Rebríček Transparentné verejné firmy (2015) je len prvotným ukazovateľom otvorenosti spoločností. Čím vyššie je spoločnosť v rebríčku umiestnená, tým je v nej podľa Transparency menší priestor pre korupciu a netransparentnosť. V žiadnom prípade sa však vysoko otvorená spoločnosť nedá označiť za nekorupčnú, a naopak. Dobré formálne pravidlá spravidla vedú k nižšej korupcii, ale jej menší rozsah stopercentne negarantujú.

 

Ktoré oblasti boli hodnotené a ako boli zohľadnené?

50 hodnotených otázok bolo začlenených do 6 oblastí (viď tabuľka nižšie). Transparency vybrala 6 oblastí, ktoré zahŕňajú predovšetkým zverejňovaciu povinnosť spoločností vyplývajúcu zo zákona (napr. nakladanie s verejným majetkom), a tiež politiky, ktoré by podľa Transparency mali mať spoločnosti oficiálne upravené (napr. politika etiky voči zamestnancom, poskytovanie grantov a dotácií alebo personálna politika.). Hodnota oblastí odráža ich význam v živote spoločnosti a citlivosť na korupčné chovanie.

Maximálny počet bodov za všetky oblasti, ktorý mohla spoločnosť získať bol 100. Všetky otázky a bodovanie sú dostupné na tomto odkaze.

 

POLITIKA

VÁHA v %

Hospodárske ukazovatele

21,0

Komunikácia, zverejňovanie

30,0

Obstarávanie

11,0

Personalistika

20,0

Etika

9,0

Dotácie, charita

9,0

Prečo tieto otázky?

50 hodnotených otázok bolo dôkladne vybraných tímom Transparency. Otázky reflektujú najdôležitejšie oblasti, v ktorých by sa dal očakávať výskyt korupčného správania. Ďalej sú to otázky, ktoré vyplývajú zo zverejňovacej povinnosti spoločností ako aj tých oblastí, ktoré zákonom o povinnom zverejňovaní nie sú upravené, ale hrajú dôležitú úlohu pre transparentné vedenie spoločností. Na základe výsledkov prieskumu Transparency vypracovala aj odporúčania pre zlepšenie stavu v každej oblasti.

Ako prebiehalo hodnotenie?

Spoločnosti boli hodnotené na základe dát získaných viacerými spôsobmi: oficiálnymi žiadosťami Transparency o prístup k informáciám, individuálnym hodnotením internetových stránok spoločností pracovníkmi Transparency a infožiadosťami zaslanými cez tretiu osobu. V niektorých otázkach sme však používali aj ďalšie zdroje, ako napríklad portál tender.sme.sk na vyhľadanie dát o verejných obstarávaniach, alebo sme použili údaje z webovej stránky Úradu pre verejné obstarávanie na získanie dát o počte námietok a kontrol vo firmách.

 

Aké staré sú údaje?

Zber údajov prebiehal počas marca a apríla 2015.

 

Ako funguje stupnica známok?

Transparency sa rozhodla pre lepšie znázornenie umiestnenia firiem použiť aj stupnicu známok od najvyššej známky „A+“ po najnižšiu známku „F“. Maximálny možný počet bodov pre spoločnosť je 100 (známka A+) a najnižší 0 (známka F). Známky boli prideľované podľa nasledovnej stupnice:

Známka %

A+

80-100

A

75-79

A-

70-74

B+

65-69

B

60-64

B-

55-59

C+

50-54

C

45-49

C-

40-44

D+

35-39

D

30-34

D-

25-29

E+

20-24

E

15-19

E-

10-14

F

0-9

Sú všetky údaje správne?

V prípade údajov čerpaných z odpovedí na žiadosti o poskytnutie informácií, sú za správnosť informácií zodpovedné samotné spoločnosti. Tie sú podľa zákona povinné poskytnúť pravdivé informácie, avšak nie všetky otázky položené v infožiadosti podliehali zákonu o slobodnom prístupe k informáciám. Tieto odpovede boli upravované iba v prípade zjavného omylu.

V prípade hodnotenia internetových stránok zamestnancami Transparency, bolo vyvinuté maximálne úsilie, aby údaje boli čo najpresnejšie. Avšak zložitá štruktúra niektorých internetových stránok mohla spôsobiť, že informácie ktoré na stránke sú, boli hodnotiteľmi Transparency prehliadnuté.

Pri hodnotení sa zamestnanci Transparency navyše riadili pravidlom, že ak konkrétnu informáciu na stránke do niekoľkých minút nenájdu, stránka túto informáciu prakticky neposkytuje. Transparency sa tak snažila hodnotiť stránky z pohľadu bežného užívateľa. Údaje sú aktuálne k 20.4. 2015.

 

Čo urobiť, aby sa spoločnosť posunula v rebríčku vyššie.

Umiestnenie spoločnosti môžu ovplyvniť zástupcovia v jej vedení, respektíve zamestnanci spoločnosti. Transparency preto odporúča spojiť sa s našou organizáciou a požiadať o informácie, ktoré by mohli viesť k zlepšeniu stavu.

 

Som predstaviteľ spoločnosti a poskytnuté informácie sa medzi časom aktualizovali.

Rebríček zachytáva stav k 20.4. 2015. Transparency plánuje prieskum pravidelne opakovať.

 

Dajú sa aplikovať kritéria z rebríčka aj na iné spoločnosti?

Transparency pripravila aj zjednodušené hodnotenie aj pre firmy, ktoré sa do nášho rebríčka nezmestili. A hoci rebríček bol zameraný iba na obchodné spoločnosti, základné zásady transparentnosti sa pomocou tohto dotazníku dajú uplatniť i na verejné príspevkové, rozpočtové či neziskové organizácie ako aj na súkromné firmy. Jednoduchý dotazník s 20 otázkami, po vyplnený ktorého sa výsledok vašej spoločnosť zaradí medzi výsledky firiem v rebríčku, nájdete na tejto stránke.

 

Páči sa mi projekt, ako môžem pomôcť?

Ak sa Vám tento projekt páči, prosím podporte nás finančne alebo šírením odkazu na túto stránku, alebo sa staňte naším fanúšikom na Facebooku.

 

Kto sú autori projektu?

Autorom projektu je Transparency International Slovensko. Partnermi projektu Zvyšovanie transparentnosti v štátnom vlastnených spoločnostiach 2015 je Open Society Institute.

Leave a Reply