Mesta 2014 – O projekte

Hodnotenie Transparency International Slovensko (TIS) Otvorená samospráva 2014, ktoré zobrazuje úroveň transparentnosti, obsah a množstvo poskytovaných informácií, kvalitu protikorupčných mechanizmov a otvorenosť v informovaní u počtom obyvateľov 100 najväčších miestnych samospráv, vychádza zo štyroch zdrojov dát:

  • Kvality informovanosti cez webové stránky samospráv (váha 57%)
  • Odpovedí samospráv zaslaných na základe žiadostí TIS podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (váha 26,5%)
  • Odpovedí samospráv zaslaných na základe neoficiálnych – súkromných žiadostí podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (váha 11,5%)
  • Informácie získane z databázy Úradu pre verejné obstarávanie  a z tender.sme.sk (váha 5%)

HODNOTENÉ OBLASTI

TIS vybrala 11 oblastí a 102 indikátorov, ktoré zahŕňajú predovšetkým informácie týkajúce sa právomocí miestnych samospráv vyplývajúcich zo zákona (napr. predaj a prenájom majetku), a tiež politík, ktoré by podľa TIS mali mať miestne samosprávy oficiálne upravené (napr. etika a konflikt záujmov). Najväčšiu váhu má prístup k informáciám, podiel verejnosti na rozhodovaní v samospráve, verejné obstarávanie a oblasť rozpočtu a zmlúv. Bližšie informácie o jednotlivých oblastiach a politikách vrátane otázok sú vysvetlené na ich podstránkach. Vo väčšine otázky odrážajú existenciu určitého nástroja transparentnosti (napr. používate elektronické aukcie aj pri predajoch? Áno/Nie), teda sú založené na verejne dostupných, ľahko merateľných a objektívne overiteľných dátach. Maximálny počet bodov za všetky oblasti, ktorý mohla samospráva získať bol 100. Všetky otázky a bodovanie je možné stiahnuť.

Hodnotenie prebiehalo v období júl až september 2014.

Oblasť

Váha v %

I. Prístup k informáciám 21
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní 14.5
III. Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb 12
IV. Predaj a prenájom majetku 9.5
V. Rozpočet 12
VI. Dotácie a granty 7
VII. Byty a sociálne zariadenia 6.5
VIII. Personálna politika 4.5
IX. Etika a konflikt záujmov 6
X. Územné plánovanie a stavebný úrad 3
XI. Obecné podniky a investície 4
SPOLU 100

ZNÁMKY A STUPNICA

Celkové hodnotenie jednotlivých samospráv je uvedené v percentách od 0 do 100%. Pri hodnotení sú zobrazené nielen percentuálne hodnoty za celú samosprávu, ale tiež percentuálne vyjadrenie získaných bodov za jednotlivú politiku (oblasť). Hodnotenie okrem týchto percentuálnych hodnôt poskytuje pre lepšie zorientovanie sa a porovnanie tiež známky. Tie boli prideľované podľa nasledovnej stupnice:

Známka

%

A+ 80-100
A 75-79
A- 70-74
B+ 65-69
B 60-64
B- 55-59
C+ 50-54
C 45-49
C- 40-44
D+ 35-39
D 30-34
D- 25-29
E+ 20-24
E 15-19
E- 10-14
F 0-9

Rebríček  Otvorená samospráva 2014 je len prvotným ukazovateľom otvorenosti samosprávy. Čím vyššie je mesto v rebríčku umiestnené, tým podľa TIS obec vytvára menší priestor pre korupciu a netransparentnosť. V žiadnom prípade sa však vysoko otvorená samospráva nedá označiť za nekorupčnú, a naopak. Dobré formálne pravidlá spravidla vedú k nižšej korupcii, ale určite jej menší rozsah negarantujú. Na komplexnejší obraz o transparentnosti TIS ponúka samosprávam osobitný audit samosprávy v projekte Transparentné mesto, ktorého sa už zúčastnilo mesto Martin, Žiar nad Hronom, mestská časť Bratislava-Ružinov, a mesto Prievidza.

Hodnotenie Otvorená samospráva 2014 nadväzuje na komplexné hodnotenia samospráv z roku 2010 a 2012. Transparency International opäť o niečo spresnila a zdokonalila tento rebríček upravením niektorých otázok či miernymi zmenami v ich váhe a hodnotení.

POĎAKOVANIE

Partnermi projektu Otvorená samospráva 2014, ktorým za podporu ďakujeme, sú nadácia ekoPolis, Datalan, Microsoft a HP.

Ak sa Vám tento projekt páči, prosím podporte nás finančne alebo šírením odkazu na túto stránku, alebo sa staňte naším fanušíkom na Facebooku.

Poznámka autorov projektu a hodnotenia

Pre samosprávy, ich volených a nevolených zástupcov a zamestnancov, by malo hodnotenie samospráv Otvorená samospráva 2014 slúžiť ako motivácia a zároveň ocenenie ich práce a snahy správať sa otvorene a poskytovať svojim občanom kvalitné informácie. Aj to je totiž spôsob, akým sa dá podporovať rozvoj v miestnej samospráve vrátane prílevu investícií a zlepšovania kvality života jej obyvateľov.

TIS plánuje zverejňovať podobné hodnotenie transparentnosti samospráv aj v budúcnosti.

Chcete byť partnerom budúceho rebríčka? Pozrite sa na našu ponuku!

 

Kontakt:

Gabriel Šípoš sipos@transparency.sk

Katarína Klingová klingova@transparency.sk

Martin Kollárik kollarik@transparency.sk

Logo projektu

logo Otvorena samosprava 2014

Leave a Reply