Župy 2013- O projekte

Samosprávne kraje  (župy) hospodária každoročne spolu s viac ako miliardou eur , čo je 185 eur na každého obyvateľa Slovenska. Sú zodpovedné za kvalitu regionálnych ciest, krajských škôl, sociálnych, kultúrnych a zdravotníckych zariadení.  Naše hodnotenie ukazuje, či sú župy pri rozhodovaní o peniazoch transparentné a nakoľko sú otvorené spolupráci a kontrole občanov.

Otvorená samospráva 2013 je prieskumom transparentnosti slovenských samosprávnych krajov (žúp).  Skúma dostupnosť a zverejňovanie informácií a zavedené protikorupčné mechanizmy v 11 oblastiach na stupnici od 0 (najmenej transparentná samospráva) po 100 (ideálna samospráva).

Prieskum odhaľuje silné aj slabé stránky slovenských žúp a ponúka praktické kroky ako nedostatky napraviť.

Rebríček je založený na hodnotení poskytovania informácií župami na ich weboch, cez infožiadosti, ako aj v rozsahu nimi zavedených protikorupčných mechanizmov. Zber dát počas júla až septembra 2013.

VIAC O PROJEKTE

Hodnotenie Transparency International Slovensko (Transparency) Otvorená samospráva 2013, ktoré zobrazuje úroveň transparentnosti, obsah a množstvo poskytovaných informácií, kvalitu protikorupčných mechanizmov a otvorenosť  v informovaní v 8 župách, vychádza z niekoľkých zdrojov dát:

  • Kvality informovanosti cez webové stránky samospráv (váha 65%)
  • Odpovedí samospráv zaslaných na základe žiadostí Transparency podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (váha 22,4%)
  • Odpovedí samospráv zaslaných na základe troch žiadostí poslaných spolupracovníkmi Transparency podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (váha 5,4%)
  • Dáta z vestníka verejného obstarávania a z portálu tender.sme.sk (váha 3,3%)
  • Dáta o námietkach a kontrolách z portálu Úradu pre verejné obstarávanie (1,1%)
  • Dáta z župných periodík (2,8%)

HODNOTENÉ OBLASTI

Transparency vybrala 11 oblastí, ktoré zahŕňajú predovšetkým pôsobnosť samosprávnych krajov  vyplývajúce zo zákona (napr. nakladanie s verejným majetkom), a tiež politiky, ktoré by podľa Transparency mali mať miestne samosprávy oficiálne upravené (napr. politika etiky a etický kódex).

Najväčšiu váhu má prístup k informáciám, verejné obstarávanie a rozpočet, ktoré spolu tvoria viac ako polovicu možných bodov. Bližšie informácie o jednotlivých oblastiach a politikách vrátane otázok sú vysvetlené na ich podstránkach.

Vo väčšine otázky odrážajú existenciu určitého nástroja transparentnosti (napr. používate elektronické aukcie? Áno/Nie), teda sú založené na verejne dostupných, ľahko merateľných a objektívne overiteľných dátach.

Maximálny počet bodov za všetky oblasti, ktorý mohla samospráva získať bol 93,35b (100%). Všetky otázky a bodovanie sú dostupné na tomto odkaze.

POLITIKA VÁHA v %
Prístup k informáciám

24,9

Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb

17,4

Rozpočet

12,2

Samosprávne podniky, podriadené organizácie a investície

9,2

Predaj a prenájom majetku

8,3

Účasť verejnosti na rozhodovaní

7,7

Etika a konflikt záujmov

7,6

Personálna politika

4,3

Sociálne zariadenia

3,1

Mediálna politika

2,8

Dotácie a granty

2,5

ZNÁMKY A STUPNICA

Celkové hodnotenie jednotlivých žúp je uvedené v percentách od 0 do 100%.  Pri hodnotení sú zobrazené nielen percentuálne hodnoty za celú samosprávu, ale tiež percentuálne vyjadrenie získaných bodov za jednotlivú politiku. Hodnotenie okrem týchto percentuálnych hodnôt poskytuje pre lepšie zorientovanie sa a porovnanie tiež známky. Tie boli prideľované podľa nasledovnej stupnice:

Známka

  %

A+ 80-100
A 75-79
A- 70-74
B+ 65-69
B 60-64
B- 55-59
C+ 50-54
C 45-49
C- 40-44
D+ 35-39
D 30-34
D- 25-29
E+ 20-24
E 15-19
E- 10-14
F 0-9

Rebríček Otvorená samospráva 2013 je len prvotným ukazovateľom otvorenosti samosprávy. Čím vyššie je župa v rebríčku umiestnená, tým je v nej podľa Transparency menší priestor pre korupciu a netransparentnosť. V žiadnom prípade sa však vysoko otvorená župa nedá označiť za nekorupčnú, a naopak. Dobré formálne pravidlá spravidla vedú k nižšej korupcii, ale určite jej menší rozsah negarantujú.

Pre komplexnejší obraz  o transparentnosti ponúka Transparency samosprávam detailný audit podľa projektu Transparentné mesto, ktorého sa už zúčastnili mestá Martin, Prievidzi, Žiar nad Hronom, Banská Bystrica a MČ Bratislava-Ružinov.

POZNÁMKA AUTOROV

Pre samosprávy, ich volených a nevolených zástupcov a zamestnancov, by malo hodnotenie samospráv Otvorená samospráva 2013 slúžiť ako motivácia a zároveň ocenenie ich práce a snahy. Aj to je totiž spôsob, akým sa dá podporovať rozvoj v miestnej samospráve vrátane prílevu investícií a zlepšovania kvality života jej obyvateľov.

Transparency zopakovala toto hodnotenie po dvoch rokoch od zverejnenia hodnotenia Otvorená samospráva 2011 . Prieskum však opäť plánujeme robiť aj v budúcnosti.

POĎAKOVANIE

Partnerom projektu Otvorená samospráva 2013 je spoločnosť Datalan . Ďakujeme za podporu!

Takisto ďakujeme za pomoc stážistom Lucii Grajcarovej, Laure Szabovej, Jánovi Ivančíkovi, Jurajovi Čokynovi a Tomášovi Herdovi  za pomoc pri zbere dát a našim kolegom Ivanovi Rončákovi a Vladovi Pirošíkovi za konzultácie pri príprave metodiky.

Ak sa Vám tento projekt páči, prosím zvážte podporu Transparency alebo konkrétneho projektu. Oceníme však aj podporu prostredníctvom šírenia odkazu na túto stránku a pridaním sa k naším fanúšikom na Facebooku.

AUTORI TECHNICKÉHO RIEŠENIA

Spracovanie dát, úpravu grafického dizajnu a implementáciu redakčného systému pre projekt Otvorená samospráva 2013 zabezpečila spoločnosť MJCH.

KONTAKT

Ľuba Riapošová riaposova@transparency.sk
Samuel Spáč spac@transparency.sk
Gabriel Šípoš sipos@transparency.sk


Leave a Reply