Župy 2015 – FAQ

Čo je Otvorená samospráva 2015?
Meria rebríček korupciu?
Ktoré oblasti boli hodnotené a ako boli zohľadnené?
Prečo tieto otázky?
Ako prebiehalo hodnotenie?
Koľko údajov obsahuje hodnotenie?
Aké staré sú údaje?
Ako funguje stupnica známok?
Sú všetky údaje správne?
Som občanom samosprávy a chcem, aby sa moja samospráva posunula v rebríčku vyššie.
Som predstaviteľ samosprávy a poskytnuté informácie sa medzi časom aktualizovali.
Páči sa mi projekt, ako môžem pomôcť?
Kto sú autori projektu?

Čo je Otvorená samospráva 2015?

Otvorená samospráva 2015 je prieskumom transparentnosti slovenských samosprávnych krajov (žúp). Skúma dostupnosť a zverejňovanie informácií a zavedené protikorupčné mechanizmy v 11 oblastiach na stupnici od 0 (najmenej transparentná samospráva) po 100 (ideálna samospráva).

Prieskum odhaľuje silné aj slabé stránky slovenských žúp a ponúka praktické kroky ako nedostatky napraviť.

Meria rebríček korupciu?

Rebríček Otvorená samospráva 2015 je len prvotným ukazovateľom otvorenosti samosprávy. Čím vyššie je župa v rebríčku umiestnená, tým je v nej podľa Transparency menší priestor pre korupciu a netransparentnosť. V žiadnom prípade sa však vysoko otvorená župa nedá označiť za nekorupčnú, a naopak. Dobré formálne pravidlá spravidla vedú k nižšej korupcii, ale určite jej menší rozsah negarantujú.

Pre komplexnejší obraz  o transparentnosti ponúka Transparency samosprávam detailný audit podľa projektu Transparentné mesto, ktorého sa už zúčastnili mestá Martin, Prievidza, Žiar nad Hronom, Banská Bystrica, MČ Bratislava-Ružinov a Žilinská župa.

Ktoré oblasti boli hodnotené a ako boli zohľadnené?

110 hodnotených otázok bolo začlenených do 11 oblastí (viď tabuľka nižšie). Transparency vybrala 11 oblastí, ktoré zahŕňajú predovšetkým pôsobnosť samosprávnych krajov  vyplývajúcu zo zákona (napr. nakladanie s verejným majetkom), a tiež politiky, ktoré by podľa Transparency mali mať miestne samosprávy oficiálne upravené (napr. politika etiky a etický kódex). Pri stanovovaní hodnôt oblastí sme sa snažili odrážať ich význam v živote samosprávy a citlivosť na korupčné chovanie.

Maximálny počet bodov za všetky oblasti, ktorý mohla samospráva získať bol 193. Všetky otázky a bodovanie sú dostupné na tomto odkaze.

POLITIKA VÁHA v %
Prístup k informáciám

25,9

Financie a obstarávanie

24,4

Etika a konflikt záujmov

9,6

Predaj a prenájom majetku

7,8

Personálna politika

6,2

Podniky VÚC

6,2

Účasť verejnosti na rozhodovaní

6,2

Mediálna politika

4,7

Dotácie a granty

3,9

Sociálne zariadenia

3,1

Dopravná politika

2,1

Prečo tieto otázky?

110 kladených otázok bolo dôkladne vybratých tímom Transparency. Vychádzajú z dokumentov Transparency Protikorupčné minimum 2010:  odporúčania pre samosprávy a Protikorupčné minimum 2012: odporúčania pre samosprávy, ktoré obsahujú základné odporúčania pre samosprávy, ktoré chcú pôsobiť otvorene a transparentne. Tieto odporúčania vznikali niekoľko mesiacov, boli niekoľkokrát pripomienkované odbornými kruhmi mimo Transparency a následne boli zverejnené v septembri 2010 a februári 2012.

Ako prebiehalo hodnotenie?

Župy boli hodnotené na základe dát získaných niekoľkými spôsobmi: oficiálnymi žiadosťami Transparency o prístup k informáciám, individuálnym hodnotením internetových stránok samospráv pracovníkmi Transparency, infožiadosťami zaslanými cez tretie osoby, dát z portálu tender.sme.sk , z informácií publikovaných v župných periodikách a na župných facebookových profiloch, podaním podnetu hlavným kontrolórom žúp a zaslaním žiadostí županom.

Maximálny možný počet percentuálnych bodov za oficiálnu žiadosť o informácie bol 18,4%, za hodnotenie internetovej stránky 64,2%, za dáta z neoficiálnej žiadosti o informácie 7,3% bodov, dáta z portálu tender.sme.sk 3,1%, za dáta zo župných periodík 3,6%, za dáta z facebookových profilov žúp 1%, za odpoveď hlavného kontrolóra 1,8% a za odpoveď župana 0,5% všetkých bodov.

Koľko údajov obsahuje hodnotenie?

Databáza obsahuje 960 odpovedí na 110 otázok zaradených do 11 oblastí.

Aké staré sú údaje?

Zber údajov prebiehal počas júla až októbra 2015.

Ako funguje stupnica známok?

Transparency sa rozhodla pre lepšie znázornenie umiestnenia samospráv použiť aj stupnicu známok od najvyššej známky „A+“ po najnižšiu známku „F“. Maximálny možný počet bodov pre samosprávu je 100 (známka A+) a najnižší 0 (známka F). Známky boli prideľované podľa nasledovnej stupnice:

Známka   %
A+ 80-100
A 75-79
A- 70-74
B+ 65-69
B 60-64
B- 55-59
C+ 50-54
C 45-49
C- 40-44
D+ 35-39
D 30-34
D- 25-29
E+ 20-24
E 15-19
E- 10-14
F 0-9

Sú všetky údaje správne?

V prípade údajov čerpaných z odpovedí na žiadosti o poskytnutie informácií, sú za správnosť informácií zodpovedné samotné samosprávy. Tie sú podľa zákona povinné poskytnúť pravdivé informácie. Tieto odpovede boli upravované iba v prípade zjavného omylu.

V prípade hodnotenia internetových stránok zamestnancami Transparency, bolo vyvinuté maximálne úsilie, aby údaje boli čo najpresnejšie. Avšak zložitá štruktúra niektorých internetových stránok mohla spôsobiť, že informácie, ktoré na stránke sú, boli hodnotiteľmi Transparency prehliadnuté.

Pri hodnotení sa zamestnanci Transparency navyše riadili pravidlom, že ak konkrétnu informáciu na stránke do 5 minút nenájdu, stránka túto informáciu prakticky neposkytuje. Transparency sa tak snažila hodnotiť stránky z pohľadu bežného užívateľa. Údaje sú aktuálne k začiatku septembra 2015.

Som občanom samosprávy a chcem, aby sa moja samospráva posunula v rebríčku vyššie.

Umiestnenie Vašej župy môžu ovplyvniť Vaši zástupcovia v jej vedení (predseda VÚC, poslanci zastupiteľstva), respektíve zamestnanci samosprávy (predovšetkým riaditeľ úradu, hlavný kontrolór). Transparency preto odporúča spojiť sa s Vašimi zástupcami a žiadať ich o zlepšenie stavu.

Som predstaviteľ samosprávy a poskytnuté informácie sa medzi časom aktualizovali.

Rebríček zachytáva stav k začiatku septembra 2015. Transparency plánuje prieskum opakovať každé dva roky.
Páči sa mi projekt, ako môžem pomôcť?

Ak sa Vám tento projekt páči, prosím zvážte podporu Transparency alebo konkrétneho projektu. Oceníme však aj podporu prostredníctvom šírenia odkazu na túto stránku a pridaním sa k naším fanúšikom na Facebooku.

Kto sú autori projektu?

Autorom projektu je Transparency International Slovensko. Partnerom projektu Otvorená samospráva 2015 je spoločnosť Datalan, a.s., ktorej ďakujeme za podporu. Rebríček je súčasťou projektu Kampaň za zachovanie silného infozákona, ktorý bol podporený z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia Ekopolis. Takisto ďakujeme za pomoc kolegom Samuelovi Spáčovi, Kataríne Klingovej a Martinovi Turčekovi.

Spracovanie dát, úpravu grafického dizajnu a implementáciu redakčného systému pre projekt Otvorená samospráva 2015 zabezpečila spoločnosť MJCH.


Leave a Reply