Zupy 2011 O projekte

Samosprávne kraje  (župy) hospodária každoročne spolu s viac ako miliardou eur, čo je 185 eur na každého obyvateľa Slovenska. Sú zodpovedné za kvalitu regionálnych ciest, krajských škôl, sociálnych, kultúrnych a zdravotníckych zariadení.  Naše hodnotenie ukazuje, či sú župy pri rozhodovaní o peniazoch transparentné a nakoľko sú otvorené spolupráci a kontrole občanov.

Otvorená samospráva 2011 je prieskumom transparentnosti slovenských samosprávnych krajov (žúp).  Skúma dostupnosť a zverejňovanie informácií a zavedené protikorupčné mechanizmy v 11 oblastiach na stupnici od 0 (najmenej transparentná samospráva) po 100 (ideálna samospráva).

Prieskum odhaľuje silné aj slabé stránky slovenských žúp a ponúka praktické kroky ako nedostatky napraviť.

Rebríček je založený na hodnotení poskytovania informácií župami na ich weboch a cez infožiadosti, ako aj rozsahu nimi zavedených protikorupčných mechanizmov. Hodnotenie sa ukutočnilo počas novembra 2011.

VIAC O PROJEKTE

Hodnotenie Transparency International Slovensko (Transparency) Otvorená samospráva 2011, ktoré zobrazuje úroveň transparentnosti, obsah a množstvo poskytovaných informácií, kvalitu protikorupčných mechanizmov a otvorenosť  v informovaní v 8 župách, vychádza z troch zdrojov dát:

  • Kvality informovanosti cez webové stránky samospráv (váha 69,4%)
  • Odpovedí samospráv zaslaných na základe žiadostí Transparency podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (váha 26,1%)
  • Odpovedí samospráv zaslaných na základe žiadostí poslaných spolupracovníkmi Transparency podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (váha 4,5%)

HODNOTENÉ OBLASTI

Transparency vybrala 11 oblastí, ktoré zahŕňajú predovšetkým pôsobnosť samosprávnych krajov  vyplývajúce zo zákona (napr. nakladanie s verejným majetkom), a tiež politiky, ktoré by podľa Transparency mali mať miestne samosprávy oficiálne upravené (napr. politika etiky a etický kódex).

Najväčšiu váhu má prístup k informáciám, verejné obstarávanie a nakladanie s majetkom, ktoré spolu tvoria možných bodov. Bližšie informácie o jednotlivých oblastiach a politikách vrátane otázok sú vysvetlené na ich podstránkach.

Vo väčšine otázky odrážajú existenciu určitého nástroja transparentnosti (napr. používate elektronické aukcie? Áno/Nie), teda sú založené na verejne dostupných, ľahko merateľných a objektívne overiteľných dátach.

Maximálny počet bodov za všetky oblasti, ktorý mohla samospráva získať bol 100. Všetky otázky a bodovanie sú dostupné na tomto odkaze.

POLITIKA VÁHA v %
Prístup k informáciám

27,0

Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb

16,0

Predaj a prenájom majetku

11,5

Rozpočet

10,0

Samosprávne podniky, podriadené organizácie a investície

10,0

Účasť verejnosti na rozhodovaní

8,0

Etika a konflikt záujmov

5,0

Personálna politika

4,0

Dotácie a granty

3,0

Územné plánovanie

3,0

Sociálne zariadenia

2,5

ZNÁMKY A STUPNICA

 

Celkové hodnotenie jednotlivých žúp je uvedené v percentách od 0 do 100%.  Pri hodnotení sú zobrazené nielen percentuálne hodnoty za celú samosprávu, ale tiež percentuálne vyjadrenie získaných bodov za jednotlivú politiku. Hodnotenie okrem týchto percentuálnych hodnôt poskytuje pre lepšie zorientovanie sa a porovnanie tiež známky. Tie boli prideľované podľa nasledovnej stupnice:

Známka
  %
A+ 80-100
A 75-79
A- 70-74
B+ 65-69
B 60-64
B- 55-59
C+ 50-54
C 45-49
C- 40-44
D+ 35-39
D 30-34
D- 25-29
E+ 20-24
E 15-19
E- 10-14
F 0-9

Rebríček Otvorená samospráva 2011 je len prvotným ukazovateľom otvorenosti samosprávy. Čím vyššie je župa v rebríčku umiestnené, tým je v nej podľa Transparency menší priestor pre korupciu a netransparentnosť. V žiadnom prípade sa však vysoko otvorená župa nedá označiť za nekorupčnú, a naopak. Dobré formálne pravidlá spravidla vedú k nižšej korupcii, ale určite jej menší rozsah negarantujú.

Pre komplexnejší obraz  o transparentnosti ponúka Transparency samosprávam detailný audit podľa projektu Transparentné mesto, ktorého sa už zúčastnili mestá Martin, Prievidzi, Žiar nad Hronom, Banská Bystrica a MČ Bratislava-Ružinov.

POZNÁMKA AUTOROV

Pre samosprávy, ich volených a nevolených zástupcov a zamestnancov, by malo hodnotenie samospráv Otvorená samospráva 2011 slúžiť ako motivácia a zároveň ocenenie ich práce a snahy. Aj to je totiž spôsob, akým sa dá podporovať rozvoj v miestnej samospráve vrátane prílevu investícií a zlepšovania kvality života jej obyvateľov.

Transparency plánuje prieskum opakovať každé dva roky.

POĎAKOVANIE

Partnermi projektu Otvorená samospráva 2011 sú Open Society Institute, Veľvyslanectvo USA na SlovenskuRegionálne centrum UNDP v Bratislave, ktorým ďakujeme za podporu. Takisto ďakujeme za pomoc stážistovi Jurajovi Spišákovi.

Ak sa Vám tento projekt páči, prosím podporte nás finančne alebo šírením odkazu na túto stránku, alebo sa staňte naším fanušíkom na Facebooku.

AUTORI TECHNICKÉHO RIEŠENIA

Aplikáciu je založená na pôvodnom projekte Otvorená samospráva 2010, ktorú programovali Knowerce (dáta a ich interpretácia) a buckle up (web a grafický dizajn). Spracovanie dát, úpravu grafického dizajnu a implementáciu redakčného systému pre projekt Otvorená samospráva 2011 zabezpečila spoločnosť MJCH.

KONTAKT

Matej Kurian kurian@transparency.sk
Ivan Rončák roncak@transparency.sk
Gabriel Šípoš sipos@transparency.sk

Leave a Reply