Samosprava FAQ

1. Meria rebríček korupciu?

Rebríček Otvorená samospráva 2010 nemeria korupciu ale úroveň transparentnosti, obsah a množstvo poskytovaných informácií, kvalitu protikorupčných mechanizmov a otvorenosť v informovaní samospráv. Čím vyššie je mesto alebo miestna časť v rebríčku umiestnená, tým podľa TIS obec vytvára menší priestor pre korupciu a netransparentnosť. V žiadnom prípade sa však vysoko otvorená samospráva nedá označiť za nekorupčnú, a naopak. Dobré formálne pravidlá spravidla vedú k nižšej korupcii, ale určite jej menší rozsah negarantujú. Na komplexnejší obraz o transparentnosti ponúka TIS samosprávam osobitný audit samosprávy v projekte Transparentné mesto, ktorého sa už zúčastnilo mesto Martin, a v súčasnosti začína v Prievidzi a v Žiari nad Hronom.

2. Koľko údajov obsahuje hodnotenie?

Databáza obsahuje 11 184 odpovedí na 112 otázok zaradených do 11 oblastí, čo vrátane komentárov možných pri každej odpovedi predstavuje vyše 11 700 jedinečných dát a informácií.

3. Aké staré sú údaje?

Zber údajov prebiehal počas septembra 2010. Dáta teda zobrazujú stav v septembri 2010.

4. Odkiaľ pochádzajú údaje?

Samosprávy boli hodnotené na základe dát získaných troma spôsobmi: oficiálnymi žiadosťami TIS o prístup k informáciám, individuálnym hodnotením internetových stránok samospráv pracovníkmi TIS, a neoficiálnymi žiadosťami TIS zaslanými cez tretiu osobu. Na základe objemu a váhy získavaných dát boli prerozdelené maximálne počty bodov pre jednotlivé spôsoby nasledovne: maximálny možný počet získaných bodov za oficiálnu žiadosť o informácie bol 36, za hodnotenie internetovej stránky 50 a za dáta z neoficiálnej žiadosti o informácie zvyšných 14 bodov.

5. Sú všetky údaje správne?

V prípade údajov čerpaných z odpovedí na žiadosti o poskytnutie informácií, sú za správnosť informácií zodpovedné samotné samosprávy. Tie sú podľa zákona povinné poskytnúť pravdivé informácie. V prípade hodnotenia internetových stránok zamestnancami TIS, bolo vyvinuté maximálne úsilie, aby údaje boli čo najpresnejšie. Avšak zložitá štruktúra niektorých internetových stránok mohla spôsobiť, že informácie ktoré na stránke sú, boli hodnotiteľmi TIS prehliadnuté. Pri hodnotení sa zamestnanci TIS navyše riadili pravidlom, že ak konkrétnu informáciu na stránke do 2 minút nenájdu, stránka túto informáciu prakticky neposkytuje. TIS sa tak snažila hodnotiť stránky z pohľadu bežného užívateľa. Údaje sú aktuálne k septembru 2010.

6. Nastali na stránke nejaké zmeny v údajoch?

Áno. Od oficiálneho spustenia stránky dňa 26.10.2010 došlo k nasledovným zmenám.

7. Aký je spôsob vyhodnocovania údajov?

TIS si zvolila váhu jednotlivých oblastí a otázok podľa ich dôležitosti pre transparentné a otvorené pôsobenie samospráv (viď tabuľka nižšie). Otázky obsahujú návrhy, ktoré môžu najviac zamedziť vzniku a výskytu korupcie, resp. ktoré umožňujú najefektívnejšiu kontrolu samosprávy občanmi. Maximálny počet bodov, ktorý mohla samospráva získať bol 100. Na základe počtu finálnych bodov bola každej samospráve ešte pridelená známka podľa stupnice.

Oblasť Váha v %
I. Prístup k informáciám 20
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní 15
III. Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb 15
IV. Predaj a prenájom majetku 10
V. Rozpočet 8
VI. Dotácie a granty 7
VII. Byty a sociálne zariadenia 7
VIII. Personálna politika 5
IX. Etika a konflikt záujmov 5
X. Územné plánovanie a stavebný úrad 5
XI. Obecné podniky a investície 3
SPOLU 100

8. Prečo iba 100 najväčších samosprávach SR?

V databáze sa nachádza len 100 najväčších samospráv lebo z časového hľadiska nebolo možné vyhodnotiť všetkých 2934 samospráv. Týchto 100 počtom obyvateľstva najväčších samospráv navyše obsahuje 2 696 862 občanov SR, čo je približne polovica celkového obyvateľstva krajiny.

9. Aký je rozdiel medzi oblasťami a otázkami?

TIS vybrala 112 otázok roztriedených do 11 oblastí (viď tabuľka nižšie). Tie zahŕňajú predovšetkým právomoci a činnosť miestnych samospráv vyplývajúcu zo zákona (napr. predaj a prenájom majetku), a tiež politiky, ktoré by podľa TIS mali mať miestne samosprávy oficiálne upravené (napr. etika a konflikt záujmov). Jednotlivé otázky odrážajú existenciu určitého nástroja transparentnosti.

Oblasť
I. Prístup k informáciám
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
III. Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb
IV. Predaj a prenájom majetku
V. Rozpočet
VI. Dotácie a granty
VII. Byty a sociálne zariadenia
VIII. Personálna politika
IX. Etika a konflikt záujmov
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
XI. Obecné podniky a investície

10. Prečo 11 hodnotených oblastí?

11 oblastí predstavuje právomoci a činnosť miestnych samospráv vyplývajúcu zo zákona (napr. predaj a prenájom majetku), a tiež politiky, ktoré by podľa TIS mali mať miestne samosprávy oficiálne upravené (napr. etika a konflikt záujmov). TIS vychádzala zo 17 oblastí – politík, ktoré vyhodnocovala počas projektu Transparentné mesto pre mesto Martin v roku 2008 a 2009. Tie TIS pre lepšiu zrozumiteľnosť a účely tohto rebríčka predovšetkým zlúčením viacerých znížila na terajších 11.

11. Sú všetky oblasti rovnako dôležité?

Nie. TIS si zvolila váhu jednotlivých oblastí podľa ich dôležitosti pre transparentné a otvorené pôsobenie samospráv (viď tabuľka nižšie).

Oblasť Váha v %
I. Prístup k informáciám 20
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní 15
III. Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb 15
IV. Predaj a prenájom majetku 10
V. Rozpočet 8
VI. Dotácie a granty 7
VII. Byty a sociálne zariadenia 7
VIII. Personálna politika 5
IX. Etika a konflikt záujmov 5
X. Územné plánovanie a stavebný úrad 5
XI. Obecné podniky a investície 3
SPOLU 100

12. Prečo tieto otázky?

112 kladených otázok bolo dôkladne vybratých tímom TIS. Vychádzajú z otázok kladených v auditoch TIS a z dokumentu TIS Protikorupčné minimum 2010: odporúčania pre samosprávy, ktorý obsahuje 82 základných odporúčaní pre samosprávy, ktoré chcú pôsobiť otvorene a transparentne. Tieto odporúčania vznikali niekoľko mesiacov, boli niekoľkokrát pripomienkované odbornými kruhmi mimo TIS a následne boli zverejnené v septembri 2010.

13. Sú všetky otázky započítané do hodnotenia?

Nie. 13 zo 112 otázok nie je započítaných do hodnotenia. Viacero z nich má buď kontrolný charakter alebo poskytujú len dodatočné a spresňujúce informácie. Tieto otázky sú vyznačené kurzívou.

14. Čo ak samosprávy nezaslali svoje odpovede?

V prípade, že samosprávy nezaslali svoje odpovede úplné, resp. ich neposlali vôbec, neboli im pridelené žiadne body za nezodpovedané otázky, tj. získali za ne nula bodov.

15. Čo vyjadruje indikátor?

Indikátor predstavuje percentuálne vyjadrenie získaných bodov za jednotlivú oblasť. Napríklad, keď samospráva získala za konkrétnu oblasť 8 bodov z 10 možných, jej indikátor za príslušnú oblasť je 80%.

16. Ako funguje stupnica známok?

TIS sa rozhodla pre lepšie znázornenie umiestnenia samospráv použiť aj stupnicu známok od najvyššej známky A+ po najnižšiu známku F. Maximálny možný počet bodov pre samosprávu je 100 (známka A+) a najnižší 0 (známka F). Keďže maximálny možný počet získaných bodov je 100, samosprávam bolo vždy okrem známky pridelené aj percento. Známky boli prideľované podľa nasledovnej stupnice:

Známka %
A+ 80-100
A 75-79
A- 70-74
B+ 65-69
B 60-64
B- 55-59
C+ 50-54
C 45-49
C- 40-44
D+ 35-39
D 30-34
D- 25-29
E+ 20-24
E 15-19
E- 10-14
F 0-9

17. Som občanom samosprávy a chcem, aby sa moja samospráva posunula v rebríčku vyššie.

Umiestnenie Vašej samosprávy môžu ovplyvniť Vaši zástupcovia v jej vedení (primátor alebo starosta, poslanci zastupiteľstva), respektíve zamestnanci samosprávy (predovšetkým prednosta úradu, hlavný kontrolór). TIS preto odporúča spojiť sa s Vašimi zástupcami a žiadať ich o zlepšenie stavu. Kontaktné údaje nájdete aj v profile Vašej samosprávy.   Môžete sa tiež sami zúčastniť mestského zastupiteľstva, hľadať aktívnych ľudí vo Vašom okolí, prípadne sa zaujímať o prácu poslancov. Každý občan má právo kandidovať na miesto poslanca mestského zastupiteľstva a starostu obce.

18. Som predstaviteľ samosprávy a poskytnuté informácie sa medzi časom aktualizovali.

TIS plánuje v budúcnosti aktualizovať údaje a vydať nový rebríček. Opäť budeme kontaktovať 100 najväčších samospráv, kedy budete mať príležitosť poskytnúť aktualizované údaje.

19. Som predstaviteľ samosprávy a chceli by sme si dať logo projektu na našu stránku.

Logo projektu si môžete stiahnuť tu.

1. Does the ranking measure corruption?

The Open Government 2010 ranking does not measure corruption. It is an indicator of municipal openness. Although the ranking does not measure corruption, TIS holds that higher score in the ranking and more transparent towns and cities provide fewer opportunities for corrupt behaviour. However, it cannot be ruled out that municipalities high up in the ranking are not corrupt and vice versa.

Municipalities interested in obtaining more specific data and a more complete picture of their administration should consider TIS’ Transparent town audit. At the time of writing, Martin has already been audited, and audits are under way in Prievidza and Žiar nad Hronom.

2. How much data does the ranking include?

The database includes 11,184 answers to 112 questions sorted in 11 policy areas. If one includes the commentaries, the total figure is more than 11,700 data.

3. How old is the data?

TIS collected the data during September 2010. Hence, the data show the state of affairs in September 2010.

4. Where does the data come from?

The data comes from 3 sources:

  • Municipal website assessment of quality of information (50% of the score weight)
  • Replies to Freedom of Information Act (211/2000) requests solicited by TIS (36%)
  • Replies to Freedom of Information Act (211/2000) requests solicited unofficially by TIS – through third person (14%)

5. Are all data correct?

In the case of Freedom of Information requests, the municipalities are legally bound to provide true and precise answers. TIS employees spent maximum effort to provide precise information from website assessment. However, complex website structures could cause that certain data was hard to find and hence appeared non-existent. Furthermore, TIS set a 2 minute time limit rule used for online search of information in order to simulate an ordinary user.

6. Have there been any changes of the data?

Yes. There have been the following changes in the data since the official launch of the website (26th October 2010).

7. How is data evaluated?

TIS set weights on policies and questions according to their importance for transparent and open conduct of municipalities (see table below). The maximum number of points that municipalities could score was 100. Each municipality was also awarded a grade according to their final score.

POLICY AREA WEIGHT in %
I. Access to Information Policy 20
II. Public Participation Policy 15
III. Public Procurement Policy 15
IV. Public Property Sales and Leasing Policy 10
V. Budgeting 8
VI. Grants Policy 7
VII. Housing and Social Services 7
VIII. Human Resources 5
IX. Professional Ethics and Conflict of Interests 5
X. Land Use Planning and Construction Policy 5
XI. Municipal Businesses and Investments 3
TOTAL 100

8. Why only 100 largest municipalities?

The ranking includes only the 100 largest municipalities due to the amount of time and resources that would have had to be spent on all the 2934 local governments in Slovakia. These 100 largest municipalities comprise 2,696,862 Slovak inhabitants, which is approximately half of the total population.

9. What is the difference between policy areas and questions?

TIS selected 112 questions assorted to 11 policy areas (see table below). Policy areas cover powers and duties legally vested with municipalities (e.g. public property sales and leasing) as well as policy areas deemed important by TIS for good and ethical governance (e.g. ethics, conflict of interests). Individual questions reflect existence of concrete transparency tools (e.g. Do you use e-auctions?).

POLICY AREA
I. Access to Information Policy
II. Public Participation Policy
III. Public Procurement Policy
IV. Public Property Sales and Leasing Policy
V. Budgeting
VI. Grants Policy
VII. Housing and Social Services
VIII. Human Resources
IX. Professional Ethics and Conflict of Interests
X. Land Use Planning and Construction Policy
XI. Municipal Businesses and Investments

10. Why 11 assessed policy areas?

Policy areas cover powers and duties legally vested with municipalities (e.g. public property sales and leasing) as well as policy areas deemed important by TIS for good and ethical governance (e.g. ethics, conflict of interests). TIS originally worked with 17 policy areas. These were used for the Transparent Town project in the town of Martin during 2008 and 2009. In order to provide a more comprehensible list, TIS combined some of these policy areas to make the final 11.

11. Are all policy areas equally important?

TIS set weights on policy areas according to their importance for transparent and open conduct of municipalities (see table below).

POLICY AREA WEIGHT in %
I. Access to Information Policy 20
II. Public Participation Policy 15
III. Public Procurement Policy 15
IV. Public Property Sales and Leasing Policy 10
V. Budgeting 8
VI. Grants Policy 7
VII. Housing and Social Services 7
VIII. Human Resources 5
IX. Professional Ethics and Conflict of Interests 5
X. Land Use Planning and Construction Policy 5
XI. Municipal Businesses and Investments 3
TOTAL 100

12. Why these questions?

The 112 questions (in Slovak) were deliberately chosen by TIS using the previously conducted TIS audits and Recommendations for Local Governments (in Slovak) 2010 as the source of inspiration. It includes 82 primary recommendations for municipal governments which strive to act openly and transparently. These recommendations had been in making for several months, were externally reviewed and later published in September 2010.

13. Are all the questions included in the ranking?

No. 13 of the 112 questions are included but do not affect the ranking. Most of them are used as a check on other questions or specify already provided information. These questions are showed in italics.

14. What if municipalities did not provide their answers?

If a municipality had not provided its full answers or if it had not provided certain answers at all, it was not awarded with any points for the respective questions, i.e. it received 0 points for the respective unanswered questions.

15. What does indicator show?

Indicator shows the percentage of attained points for individual policy areas. For example, if a municipality received 8 points out of 10 for a certain policy area, its indicator for that policy area reads 80%.

16. How does the grade scale work?

TIS also chose to use a grade scale (see below) for better understanding and presentation of the point system. The maximum grade being A+ (100 points or 100%) and the lowest one being F (0 points or 0%).

Grade %
A+ 80-100
A 75-79
A- 70-74
B+ 65-69
B 60-64
B- 55-59
C+ 50-54
C 45-49
C- 40-44
D+ 35-39
D 30-34
D- 25-29
E+ 20-24
E 15-19
E- 10-14
F 0-9

17. Where can I download the project logo?

You can download the project logo here.

18. I see Slovak text on the English version of the website. Why?

We apologise but some answers have not been translated yet.

Leave a Reply