Mesta 2012- FAQ

1. Meria rebríček korupciu?

Rebríček Otvorená samospráva 2012 nemeria korupciu ale úroveň transparentnosti, obsah a množstvo poskytovaných informácií, kvalitu protikorupčných mechanizmov a otvorenosť v informovaní samospráv. Čím vyššie je mesto alebo miestna časť v rebríčku umiestnená, tým podľa TIS obec vytvára menší priestor pre korupciu a netransparentnosť. V žiadnom prípade sa však vysoko otvorená samospráva nedá označiť za nekorupčnú, a naopak. Dobré formálne pravidlá spravidla vedú k nižšej korupcii, ale určite jej menší rozsah negarantujú. Na komplexnejší obraz o transparentnosti ponúka TIS samosprávam osobitný audit samosprávy v projekte Transparentné mesto, ktorého sa už zúčastnilo mesto Martin.

2. Koľko údajov obsahuje hodnotenie?

Databáza obsahuje 11 100 odpovedí na 111 otázok zaradených do 11 oblastí, čo vrátane komentárov možných pri každej odpovedi predstavuje viac než 15 000 jedinečných dát a informácií.

3. Aké staré sú údaje?

Zber údajov prebiehal počas septembra- novembra 2012. Dáta teda zobrazujú stav zo septembra- októbra 2012.

4. Odkiaľ pochádzajú údaje?

Samosprávy boli hodnotené na základe dát získaných štyrmi spôsobmi: oficiálnymi žiadosťami TIS o prístup k informáciám, individuálnym hodnotením internetových stránok samospráv pracovníkmi TIS, neoficiálnymi žiadosťami TIS zaslanými cez tretiu osobu a za informácie získané zo stránky Úradu pre verejné obstarávanie. Na základe objemu a váhy získavaných dát boli prerozdelené maximálne počty bodov pre jednotlivé spôsoby nasledovne: maximálny možný počet získaných bodov za oficiálnu žiadosť o informácie bol 22,5, za hodnotenie internetovej stránky 57, za dáta z neoficiálnej žiadosti o informácie zvyšných 17,5 bodov a za informácie získané z databázy Úradu pre verejné obstarávanie 3 body.

5. Sú všetky údaje správne?

V prípade údajov čerpaných z odpovedí na žiadosti o poskytnutie informácií, sú za správnosť informácií zodpovedné samotné samosprávy. Tie sú podľa zákona povinné poskytnúť pravdivé informácie. V prípade hodnotenia internetových stránok zamestnancami TIS, bolo vyvinuté maximálne úsilie, aby údaje boli čo najpresnejšie. Avšak zložitá štruktúra niektorých internetových stránok mohla spôsobiť, že informácie ktoré na stránke sú, boli hodnotiteľmi TIS prehliadnuté. Pri hodnotení sa zamestnanci TIS navyše riadili pravidlom, že ak konkrétnu informáciu na stránke do 5 minút nenájdu, stránka túto informáciu prakticky neposkytuje. TIS sa tak snažila hodnotiť stránky z pohľadu bežného užívateľa. Údaje sú aktuálne k septembru- okróbru 2012.

6. Aký je spôsob vyhodnocovania údajov?

TIS si zvolila váhu jednotlivých oblastí a otázok podľa ich dôležitosti pre transparentné a otvorené pôsobenie samospráv (viď tabuľka nižšie). Otázky obsahujú návrhy, ktoré môžu najviac zamedziť vzniku a výskytu korupcie, resp. ktoré umožňujú najefektívnejšiu kontrolu samosprávy občanmi. Maximálny počet bodov, ktorý mohla samospráva získať bol 100. Na základe počtu finálnych bodov bola každej samospráve ešte pridelená známka podľa stupnice.

Oblasť Váha v %
I. Prístup k informáciám 20
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní 15
III. Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb 11
IV. Predaj a prenájom majetku 10
V. Rozpočet 10
VI. Dotácie a granty 7
VII. Byty a sociálne zariadenia 7
VIII. Personálna politika 5
IX. Etika a konflikt záujmov 6
X. Územné plánovanie a stavebný úrad 5
XI. Obecné podniky a investície 4
SPOLU 100

7. Prečo iba 100 najväčších samosprávach SR?

V databáze sa nachádza len 100 najväčších samospráv lebo z časového hľadiska nebolo možné vyhodnotiť všetkých 2934 samospráv. Týchto 100 počtom obyvateľstva najväčších samospráv navyše obsahuje 2 696 862 občanov SR, čo je približne polovica celkového obyvateľstva krajiny.

8. Aký je rozdiel medzi oblasťami a otázkami?

TIS vybrala 111 otázok roztriedených do 11 oblastí (viď tabuľka nižšie). Tie zahŕňajú predovšetkým právomoci a činnosť miestnych samospráv vyplývajúcu zo zákona (napr. predaj a prenájom majetku), a tiež politiky, ktoré by podľa TIS mali mať miestne samosprávy oficiálne upravené (napr. etika a konflikt záujmov). Jednotlivé otázky odrážajú existenciu určitého nástroja transparentnosti.

Oblasť
I. Prístup k informáciám
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
III. Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb
IV. Predaj a prenájom majetku
V. Rozpočet
VI. Dotácie a granty
VII. Byty a sociálne zariadenia
VIII. Personálna politika
IX. Etika a konflikt záujmov
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
XI. Obecné podniky a investície

9. Prečo 11 hodnotených oblastí?

11 oblastí predstavuje právomoci a činnosť miestnych samospráv vyplývajúcu zo zákona (napr. predaj a prenájom majetku), a tiež politiky, ktoré by podľa TIS mali mať miestne samosprávy oficiálne upravené (napr. etika a konflikt záujmov). TIS vychádzala zo 17 oblastí – politík, ktoré vyhodnocovala počas projektu Transparentné mesto pre mesto Martin v roku 2008 a 2009. Tie TIS pre lepšiu zrozumiteľnosť a účely tohto rebríčka predovšetkým zlúčením viacerých znížila na terajších 11.

10. Sú všetky oblasti rovnako dôležité?

Nie. TIS si zvolila váhu jednotlivých oblastí podľa ich dôležitosti pre transparentné a otvorené pôsobenie samospráv (viď tabuľka nižšie).

Oblasť Váha v %
I. Prístup k informáciám 20
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní 15
III. Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb 11
IV. Predaj a prenájom majetku 10
V. Rozpočet 10
VI. Dotácie a granty 7
VII. Byty a sociálne zariadenia 7
VIII. Personálna politika 5
IX. Etika a konflikt záujmov 6
X. Územné plánovanie a stavebný úrad 5
XI. Obecné podniky a investície 4
SPOLU 100

11. Prečo tieto otázky?

111 kladených otázok bolo dôkladne vybratých tímom TIS. Vychádzajú z otázok kladených v auditoch TIS a z dokumentu TIS Protikorupčné minimum 2010: odporúčania pre samosprávy, ktorý obsahuje 82 základných odporúčaní pre samosprávy, ktoré chcú pôsobiť otvorene a transparentne. Tieto odporúčania vznikali niekoľko mesiacov, boli niekoľkokrát pripomienkované odbornými kruhmi mimo TIS a následne boli zverejnené v septembri 2010.

12. Sú všetky otázky započítané do hodnotenia?

Nie. Niektoré zo 111 otázok nie je započítaných do hodnotenia. Viacero z nich má buď kontrolný charakter alebo poskytujú len dodatočné a spresňujúce informácie.

13. Čo ak samosprávy nezaslali svoje odpovede?

V prípade, že samosprávy nezaslali svoje odpovede úplné, resp. ich neposlali vôbec, neboli im pridelené žiadne body za nezodpovedané otázky, tj. získali za ne nula bodov.

14. Čo vyjadruje indikátor?

Indikátor predstavuje percentuálne vyjadrenie získaných bodov za jednotlivú oblasť. Napríklad, keď samospráva získala za konkrétnu oblasť 8 bodov z 10 možných, jej indikátor za príslušnú oblasť je 80%.

15. Ako funguje stupnica známok?

TIS sa rozhodla pre lepšie znázornenie umiestnenia samospráv použiť aj stupnicu známok od najvyššej známky A+ po najnižšiu známku F. Maximálny možný počet bodov pre samosprávu je 100 (známka A+) a najnižší 0 (známka F). Keďže maximálny možný počet získaných bodov je 100, samosprávam bolo vždy okrem známky pridelené aj percento. Známky boli prideľované podľa nasledovnej stupnice:

Známka %
A+ 80-100
A 75-79
A- 70-74
B+ 65-69
B 60-64
B- 55-59
C+ 50-54
C 45-49
C- 40-44
D+ 35-39
D 30-34
D- 25-29
E+ 20-24
E 15-19
E- 10-14
F 0-9

16. Som občanom samosprávy a chcem, aby sa moja samospráva posunula v rebríčku vyššie.

Umiestnenie Vašej samosprávy môžu ovplyvniť Vaši zástupcovia v jej vedení (primátor alebo starosta, poslanci zastupiteľstva), respektíve zamestnanci samosprávy (predovšetkým prednosta úradu, hlavný kontrolór). TIS preto odporúča spojiť sa s Vašimi zástupcami a žiadať ich o zlepšenie stavu. Kontaktné údaje nájdete aj v profile Vašej samosprávy.   Môžete sa tiež sami zúčastniť mestského zastupiteľstva, hľadať aktívnych ľudí vo Vašom okolí, prípadne sa zaujímať o prácu poslancov. Každý občan má právo kandidovať na miesto poslanca mestského zastupiteľstva a starostu obce.

17. Som predstaviteľ samosprávy a poskytnuté informácie sa medzi časom aktualizovali.

TIS plánuje v budúcnosti aktualizovať údaje a vydať nový rebríček. Opäť budeme kontaktovať 100 najväčších samospráv, kedy budete mať príležitosť poskytnúť aktualizované údaje.

18. Som predstaviteľ samosprávy a chceli by sme si dať logo projektu na našu stránku.

Logo projektu si môžete stiahnuť tu.

Leave a Reply