O projekte – Kto vlastní

Úvod

Kto vlastní je projektom mimovládnej organizácie Transparency International Slovensko (TIS) orientovaným na podporu férového podnikania a etického nakupovania. V úvodnej fáze sa zameriava na hotelový sektor, pod samostatným názvom Kto vlastní hotely. V uvažovaných ďalších fázach by sa mohol projekt v budúcnosti rozšíriť i na iné segmenty trhu, napríklad na sektor kúpeľníctva, stravovacích služieb a pod.

Projekt má posilniť fungovanie protischránkového zákona, nového globálneho nástroja boja proti korupcii. Jadro aktivít spočíva v analyzovaní slovenskej praxe. Novovytvorená mapa vlastníkov slovenských hotelov má priniesť zrozumiteľným spôsobom tému k občanom a umožniť, aby sa ľahko do boja proti korupcii zapojili aj osobne.

Transparentnosť vlastníctva firiem je novou dôležitou súčasťou protikorupčného boja. Vedieť, kam tečú peniaze pomáha narúšať korupčné schémy. Mapa vlastníkov hotelov poskytuje verejnosti priestor rozhodovať sa lepšie – aj podľa mena a charakteru vlastníka prevádzky – kam investuje svoje peniaze.

Etický rozmer nakupovania sa bežne rieši pri zelených a ľudskoprávnach témach (fair trade, úloha detskej práce), ale doteraz sa zanedbával pri téme korupcie. Prečo mínať peniaze na služby a nechať tak zarábať ľudí, ktorí ktýmto majetkom prišli nečestne a ktoré slovenský štát dlhodobo nie je schopný odhaliť a potrestať?

Samozrejme, tento prístup sa dá uplatňovať len primerane, a to podľa možností alternatív pre nákup. Podľa prieskumu, ktorý agentúra Focus uskutočnila pre Transparency International Slovensko (2019) by až 60% ľudí by do svojich obľúbených reštaurácií či hotelov chodilo menej či vôbec, ak by sa dozvedeli o korupcii ich majiteľov.

Ťažiskom projektu je hodnotenie viac ako šiestich stoviek hotelových zariadení poskytujúcich ubytovacie služby na celom území Slovenska, a to z hľadiska ich transparentnosti a vlastníckeho pozadia.

Dáta

Zdroje dát pri hodnotení hotelov

 • Informácie poskytované hotelmi na ich webových stránkach
 • Informácie poskytnuté hotelmi na základe nášho vyžiadania
 • Informácie o hoteloch, prevádzkovateľoch hotelov a ich vlastníkoch vo verejných registroch a databázach, najmä obchodný register, živnostenský register, register zbgis.skgeodesy.sk, register partnerov verejného sektora a register právnických osôb štatistického úradu
 • Informácie z registrov prevádzkovaných súkromnými spoločnosťami, najmä finstat.sk
 • Odborná päťčlenná komisia, zložená z renomovaných žurnalistov dlhoročne sa venujúcich sledovanej oblasti

Zber dát pre projekt

Informácie o hoteloch boli zbierané v mesiacoch február až máj 2021. Ich aktuálnosť a platnosť môže byť poznačená, okrem iného, celosvetovou pandémiou koronavírusu COVID-19, ktorá zasiahla aj Slovensko. V jej dôsledku bola prevádzka hotelov dlhodobo obmedzená, čo bude mať vplyv na sektor a existenciu hotelových zariadení.

Zozbierané a zhodnotené hotely päťčlenná odborná komisia posudzovala v mesiaci máj 2021.

Dáta v projekte majú byť hromadne aktualizované, najbližšiu aktualizáciu TIS plánuje predbežne v treťom kvartáli 2021. Okrem toho sa môže uskutočňovať aj priebežná aktualizácia dát na základe prijatých podnetov, najmä s ohľadom na spresnenie dát, ktoré medzičasom stratili aktuálnosť. Obsah webu môže pripomienkovať široká verejnosť, a to prostredníctvom e-mailovej adresy ktovlastni@transparency.sk.

Hodnotenie

Úvod

Hodnotenie hotelov pozostáva z dvoch samostatných častí s celkovým možným bodovým ziskom 20 bodov:

 1. Základná transparentnosť v podnikaní (maximálny možný bodová zisk 10 bodov)
 2. Hodnotenie vlastníckeho pozadia (maximálny možný bodový zisk 10 bodov)

Šesťstupňové celkové hodnotenie hotelov predstavuje konkrétny percentuálny zisk v rozsahu 0 % až 100 % spojený so slovným hodnotením:

Známka Hodnotenie
výborný hotel > 90 %
veľmi dobrý hotel 80 % – 90 %
dobrý hotel 70 % – 80 %
uspokojivý hotel 60 % – 70 %
neuspokojivý hotel 50 % – 60 %
kontroverzný hotel < 50 %

Hodnotené ukazovatele

Ukazovateľ Max. body Vysvetlenie
Prevádzkovateľ 3 hodnotenie, či hotely informujú na svojich weboch o prevádzkovateľovi, respektíve, či poskytli informáciu o prevádzkovateľovi na vyžiadanie
Majiteľ budovy
(nebodovaný)
zisťovanie, či je možné dohľadať na základe katastra nehnuteľností a ďalších otvorených databáz fyzického vlastníka nehnuteľnosti
Konečný vlastník 3 hodnotenie, či je na základe otvorených databáz možné dohľadať fyzického vlastníka prevádzkovateľa hotela
Účtovná závierka 2 hodnotenie plnenia si zákonnej povinnosti prevádzkovateľov hotelov – právnických osôb, zverejňovať ročnú účtovnú uzávierku popri súčasnom sledovaní kvality jej zverejnenia
Dlhy a nedoplatky 2 hodnotenie, či prevádzkovateľ hotela mal dlhy a nedoplatky voči štátu v sledovanom období 1.1.2019 až 28.2.2020 s posúdením dĺžky trvania týchto záväzkov a ich výšky
Hodnotenie komisie 10 hodnotenie vlastníckeho pozadia hotelov päťčlennou odbornou komisiou
Spolu 20  

Hodnotenie komisie

Päťčlenná hodnotiaca komisia bola zložená z renomovaných novinárov s dlhoročnými skúsenosťami z posudzovanej oblasti.

Jej členmi sú:

 • Adam Valček, investigatívny reportér Denníka Sme
 • Martin Turček, investigatívny reportér portálu Aktuality.sk
 • Konštantín Čikovský, zástupca šéfredaktora Denníka N
 • Dušan Karolyi, reportér Denníka N
 • Gabriel Šípoš, bývalý riaditeľ Transparency International Slovensko

Pri svojom hodnotení vlastníckeho pozadia hotelov sa komisia zameriavala najmä na:

 • Výskyt v kauzách a etických kontroverziách
 • Spôsob nadobudnutia majetku
 • Spolupodnikanie s kontroverznými osobami
 • Porušenie zákonov

Pri známkovaní brala komisia do úvahy finančný objem káuz, časové hľadisko a či počet káuz spojených s danými podnikateľmi.

Hodnotenie vlastníckeho pozadia hotelov pozostávalo z dvoch kôl. V prvom posudzoval každý z členov komisie pridelenú časť hotelov. V druhom kole členovia komisie hlasovali jednotlivo o každom udelenom hodnotení.

Hodnotenie je šesťstupňové, jeho základným princípom je odpoveď hodnotiacej komisie na otázku, či by verejnosti odporúčala návštevu v danom hotelovom zariadení s ohľadom na osoby jej vlastníkov:

 • hodnotenie bez výhrad (10 bodov), pri hoteli alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
 • hodnotenie s malými výhradami (8 bodov), s hotelom či jeho majiteľmi sú spájané drobné kauzy alebo otázniky ohľadom ich podnikania
 • hodnotenie so strednými výhradami (6 bodov), s hotelom alebo jeho majiteľmi sú spájané stredne veľké kauzy a etické otázky
 • hodnotenie s veľkými výhradami (4 body), s hotelom alebo jeho majiteľmi sú spájané vážne kauzy a etické otázky
 • neodporúča (2 body), s hotelom resp. jeho majiteľmi sú spájané obrovské kauzy a etické otázky
 • vôbec neodporúča (0 bodov), s hotelom resp. jeho majiteľmi sú spájané najväčšie kauzy podnikateľov, ktoré sme na Slovensku zaznamenali

Donori projektu

Kto vlastní je súčasťou projektu Komu tečú naše peniaze?, ktorý je podporený z programu Active Citizens Fund – Slovakia, ktorý je súčasťou finančného mechanizmu EHP a Nórska 2014 – 2021. Projekt tiež získal príspevok z Fondu na podporu investigatívnej žurnalistiky.

Zodpovedné osoby

Ľuboš Kostelanský, projektový koordinátor, lubos.kostelansky@transparency.sk Kristína Kroková, projektová koorinátorka, kristina.krokova@transparency.sk; tis@transparency.sk

Print Friendly, PDF & Email
This entry was posted in o-projekte. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.