O projekte – Kto vlastní

Úvod

Kto vlastní je projektom mimovládnej organizácie Transparency International Slovensko (TIS) orientovaným na podporu férového podnikania a etického nakupovania. V úvodnej fáze sa zameriava na hotelový sektor, pod samostatným názvom Kto vlastní hotely. V ďalšej fáze pod názvom Kto vlastní Slovensko sa projekt rozšíril i na iné segmenty trhu, konkrétne na kúpeľníctvo, lyžiarske strediská,  akvaparky, golf a turistické zariadenia na Slovensku (ďalej ako zariadenia cestovného ruchu/zariadenia CR).

Projekt má posilniť fungovanie protischránkového zákona, nového globálneho nástroja boja proti korupcii. Jadro aktivít spočíva v analyzovaní slovenskej praxe. Novovytvorená mapa vlastníkov slovenských hotelov a ďalších zariadení cestovného ruchu má priniesť zrozumiteľným spôsobom tému k občanom a umožniť, aby sa ľahko do boja proti korupcii zapojili aj osobne.

Transparentnosť vlastníctva firiem je novou dôležitou súčasťou protikorupčného boja. Vedieť, kam tečú peniaze pomáha narúšať korupčné schémy. Mapa vlastníkov hotelov a ďalších zariadení cestovného ruchu poskytuje verejnosti priestor rozhodovať sa lepšie – aj podľa mena a charakteru vlastníka prevádzky – kam investuje svoje peniaze.

Etický rozmer nakupovania sa bežne rieši pri zelených a ľudskoprávnach témach (fair trade, úloha detskej práce), ale doteraz sa zanedbával pri téme korupcie. Prečo míňať peniaze na služby a nechať tak zarábať ľudí, ktorí k týmto majetkom prišli nečestne a ktoré slovenský štát dlhodobo nie je schopný odhaliť a potrestať?

Samozrejme, tento prístup sa dá uplatňovať len primerane, a to podľa možností alternatív pre nákup. Podľa prieskumu, ktorý agentúra Focus uskutočnila pre Transparency International Slovensko (2019) by až 60% ľudí by do svojich obľúbených reštaurácií či hotelov chodilo menej či vôbec, ak by sa dozvedeli o korupcii ich majiteľov. Rovnaký prieskum (2021) bol aplikovaný na ostatné zariadenia cestovného ruchu (akvaparky, lyžiarske strediská, kúpele, golf a turistické zariadenia) a opäť viac než 50% respondentov by návštevu zariadenia zvážilo, ak by sa dozvedeli o korupčnom pozadí ich majiteľov.

Ťažiskom projektu bolo v prvej fáze hodnotenie viac ako šiestich stoviek hotelových zariadení poskytujúcich ubytovacie služby na celom území Slovenska a v druhej fáze rovnaké hodnotenie ďalších 298 zariadení cestovného ruchu a to z hľadiska ich transparentnosti a vlastníckeho pozadia.

Dáta

Zdroje dát pri hodnotení hotelov a zariadení cestovného ruchu

 • Informácie poskytované hotelmi a zariadeniami CR na ich webových stránkach
 • Informácie poskytnuté hotelmi a zariadeniami CR na základe nášho vyžiadania
 • Informácie o hoteloch a zariadeniach CR, ich prevádzkovateľoch a ich vlastníkoch vo verejných registroch a databázach, najmä obchodný register, živnostenský register, register zbgis.skgeodesy.sk, register partnerov verejného sektora a register právnických osôb štatistického úradu
 • Informácie z registrov prevádzkovaných súkromnými spoločnosťami, najmä finstat.sk
 • Odborná päťčlenná komisia, zložená z renomovaných žurnalistov dlhoročne sa venujúcich sledovanej oblasti

Zber dát pre projekt

Informácie o hoteloch boli zbierané v mesiacoch február až máj 2021 a informácie o zariadeniach CR v mesiacoch október a november 2021. Ich aktuálnosť a platnosť môže byť poznačená, okrem iného, celosvetovou pandémiou koronavírusu COVID-19, ktorá zasiahla aj Slovensko. V jej dôsledku bola prevádzka hotelov a tiež zariadení CR dlhodobo obmedzená, čo bude mať vplyv na tieto sektory a ich existenciu.

Zozbierané a zhodnotené hotely päťčlenná odborná komisia posudzovala v mesiaci máj 2021 a zariadenia CR komisia v rovnakom zložení v mesiaci január 2022.

Dáta v projekte majú byť hromadne aktualizované na základe prijatých podnetov, najmä s ohľadom na spresnenie dát, ktoré medzičasom stratili aktuálnosť. Obsah webu môže pripomienkovať široká verejnosť, a to prostredníctvom e-mailovej adresy ktovlastni@transparency.sk.

Hodnotenie

Hodnotenie hotelov a zariadení CR bolo rovnaké a pozostáva z dvoch samostatných častí s celkovým možným bodovým ziskom 20 bodov:

 1. Základná transparentnosť v podnikaní (maximálny možný bodová zisk 10 bodov)
 2. Hodnotenie vlastníckeho pozadia (maximálny možný bodový zisk 10 bodov)

Šesťstupňové celkové hodnotenie hotelov a zariadení CR predstavuje konkrétny percentuálny zisk v rozsahu 0 % až 100 % spojený so slovným hodnotením:

Známka Hodnotenie
výborné zariadenie > 90 %
veľmi dobré zariadenie 80 % – 90 %
dobré zariadenie 70 % – 80 %
uspokojivé zariadenie 60 % – 70 %
neuspokojivé zariadenie 50 % – 60 %
problémové zariadenie  < 50 %

Hodnotené ukazovatele

Ukazovateľ Max. body Vysvetlenie
Prevádzkovateľ 3 hodnotenie, či hotely a zariadenia CR informujú na svojich weboch o prevádzkovateľovi, respektíve, či poskytli informáciu o prevádzkovateľovi na vyžiadanie
Majiteľ budovy
(nebodovaný)
zisťovanie, či je možné dohľadať na základe katastra nehnuteľností a ďalších otvorených databáz fyzického vlastníka nehnuteľnosti
Konečný vlastník 3 hodnotenie, či je na základe otvorených databáz možné dohľadať fyzického vlastníka prevádzkovateľa hotela a zariadenia CR
Účtovná závierka 2 hodnotenie plnenia si zákonnej povinnosti prevádzkovateľov hotelov a zariadení CR– právnických osôb, zverejňovať ročnú účtovnú uzávierku popri súčasnom sledovaní kvality jej zverejnenia
Dlhy a nedoplatky 2 hodnotenie, či prevádzkovateľ hotela a zariadenia CR mal dlhy a nedoplatky voči štátu v sledovanom období 1.1.2019 až 28.2.2020 s posúdením dĺžky trvania týchto záväzkov a ich výšky
Hodnotenie komisie 10 hodnotenie vlastníckeho pozadia hotelov a zariadení CR päťčlennou odbornou komisiou
Spolu 20  

Hodnotenie komisie

Päťčlenná hodnotiaca komisia bola zložená z renomovaných novinárov s dlhoročnými skúsenosťami z posudzovanej oblasti.

Jej členmi sú:

 • Adam Valček, investigatívny reportér Denníka Sme
 • Martin Turček, investigatívny reportér portálu Aktuality.sk
 • Konštantín Čikovský, zástupca šéfredaktora Denníka N
 • Dušan Karolyi, reportér Denníka N
 • Gabriel Šípoš, bývalý riaditeľ Transparency International Slovensko

Pri svojom hodnotení vlastníckeho pozadia hotelov a zariadení CR sa komisia zameriavala najmä na:

 • Výskyt v kauzách a etických kontroverziách
 • Spôsob nadobudnutia majetku
 • Spolupodnikanie s kontroverznými osobami
 • Porušenie zákonov

Pri známkovaní brala komisia do úvahy finančný objem káuz, časové hľadisko a či počet káuz spojených s danými podnikateľmi.

Hodnotenie vlastníckeho pozadia hotelov a zariadení CR pozostávalo z dvoch kôl. V prvom posudzoval každý z členov komisie pridelenú časť hotelov. V druhom kole členovia komisie hlasovali jednotlivo o každom udelenom hodnotení.

Hodnotenie je šesťstupňové, jeho základným princípom je odpoveď hodnotiacej komisie na otázku, či by verejnosti odporúčala návštevu v danom hotelovom zariadení a zariadení CR s ohľadom na osoby jej vlastníkov:

 • hodnotenie bez výhrad (10 bodov), pri hoteli/zariadení CR alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
 • hodnotenie s malými výhradami (8 bodov), s hotelom/zariadením CR či jeho majiteľmi sú spájané drobné kauzy alebo otázniky ohľadom ich podnikania
 • hodnotenie so strednými výhradami (6 bodov), s hotelom/zariadením CR alebo jeho majiteľmi sú spájané stredne veľké kauzy a etické otázky
 • hodnotenie s veľkými výhradami (4 body), s hotelom/zariadením CR alebo jeho majiteľmi sú spájané vážne kauzy a etické otázky
 • neodporúča (2 body), s hotelom/zariadením CR resp. jeho majiteľmi sú spájané obrovské kauzy a etické otázky
 • vôbec neodporúča (0 bodov), s hotelom/zariadením CR resp. jeho majiteľmi sú spájané najväčšie kauzy podnikateľov, ktoré sme na Slovensku zaznamenali

Donori projektu


Kto vlastní je súčasťou projektu Komu tečú naše peniaze?, ktorý je podporený z programu Active Citizens Fund – Slovakia, ktorý je súčasťou finančného mechanizmu EHP a Nórska 2014 – 2021. Projekt tiež získal príspevok z Fondu na podporu investigatívnej žurnalistiky.Projekt s názvom „Kto vlastní rekreačné a športové rezorty?”, ako rozšírenie projektu „Komu tečú naše peniaze?“ vznikol vďaka financovaniu z Fondu investigatívnej žurnalistiky a tiež vďaka podpore od stoviek darcov v crowdfundingovej kampani www.startlab.sk/KtoVlastni.Projekt Developing the constituencies and increasing support from individual donors bol podporený z programu Stronger Roots, ktorý realizuje konzorcium Nadace OSF, Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava, NIOK Foundation a thinktank Glopolis. Cieľom programu je podporiť odolnosť a stabilitu organizácií občianskej spoločnosti v Česku, Maďarsku a v Slovenskej republike a pomôcť im k väčšiemu zakoreneniu v spoločnosti“.


Zodpovedné osoby

Ľuboš Kostelanský, projektový koordinátor, lubos.kostelansky@transparency.sk

Kristína Kroková, projektová koorinátorka, kristina.krokova@transparency.sk; tis@transparency.sk

Print Friendly, PDF & Email
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.